Blue Flower

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

realizuje projekt pn. Przez innowacje do wiedzy 

nr RPPD.03.01.02-20-0251/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Osi III Kompetencje i kwalifikacje Działania/Poddziałania
3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych i rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez organizację dodatkowych zajęć dla 304 uczniów (145K,159M) oraz uzupełnienie kompetencji 45 nauczycieli/nauczycielek (39M,6K) Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach w okresie 01.09.2018-31.08.2020.

Wkład Funduszy Europejskich: 1662746,88 zł

Okres realizacji: od 01.09.2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

Opis projektu: Priorytetem inwestycyjnym projektu jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia.

Finansowanie: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Czas realizacji: Projekt jest realizowany na podstawie umowy UDA-RPPD.03.01.02-20-251/16-00 o dofinansowanie Projektu Przez innowacje do wiedzy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020. Termin realizacji: od 01.09.2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

 W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

ZADANIE 1. KSZTAŁTOWANIE I ROZWIJANIE U UCZNIÓW/UCZENNIC KOMPETENCJI KLUCZOWYCH ORAZ WŁAŚCIWYCH POSTAW/UMIEJĘTNOŚCI:

Działanie 1.  Pomoc stypendialna dla uczniów.

Działanie 2. Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów/uczennic SP 11 i Gim. 5.

Działanie 3. Kółka zainteresowań i warsztaty dla uczniów/uczennic SP 11 i Gim. 5:

 • Zajęcia z kreatywności i logicznego myślenia, w tym szachowe (umiejętność rozwiązywania problemów),
 • Warsztaty z komunikacji międzyludzkiej,
 • Techniczne, w tym fotograficzne Świat widziany okiem dziecka,
 • Warsztaty z dramy (aktorskie),
 • Warsztaty kulinarne w języku angielskim (porozumiewanie się w językach obcych, kreatywność, praca w grupie).

Działanie 4. Przedsiębiorczy i kreatywny.

 • Zajęcia wspierające postawę przedsiębiorczą, kreatywną i inicjatywną (wyjścia do przedsiębiorców, nauka wypełniania dokumentów do instytucji, nauka odpowiedniego planowania swojego czasu, praca w grupach).

Działanie 5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów/uczennic Gim. 5:

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • Zajęcia wyrównawcze: zajęcia indywidualne.

Działanie 6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów/uczennic SP 11:

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • Zajęcia wyrównawcze: zajęcia indywidualne.

 

ZADANIE 2. TWORZENIE WARUNKÓW W SZKOŁACH DLA NAUCZANIA OPARTEGO NA METODZIE EKSPERYMENTU:

Działanie 1. Zajęcia rozwijające kompetencje uczniów/uczennic SP 11 i Gim. 5 w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych:

 • Koło ciekawej matematyki (rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez nowoczesne pomoce dydaktyczne, pogłębianie wiedzy matematycznej poprzez praktyczne działanie),
 • Koło ciekawej fizyki (rozwijanie kompetencji fizycznych poprzez nowoczesne pomoce dydaktyczne, pogłębianie wiedzy fizycznej poprzez praktyczne działanie),
 • Koło przyrodnicze,
 • Koło chemiczne (rozwijanie kompetencji chemicznych poprzez nowoczesne pomoce dydaktyczne, pogłębianie wiedzy chemicznej poprzez praktyczne działanie).

ZADANIE 3. DOSKONALENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI NIEZBĘDNYCH DO PROWADZENIA PROCESU NAUCZANIA OPARTEGO NA METODZIE EKSPERYMENTU:

Działanie 1. Studia podyplomowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych.

 

ZADANIE 4. DOPOSAŻENIE PRACOWNI DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH:

Działanie 1. Międzyszkolna pracownia matematyczno-przyrodnicza.

 

ZADANIE 5. ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA TIK W SZKOŁACH:

Działanie 1. Zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów/uczennic SP 11 i Gim. 5:

 • Zajęcia uwzględniają bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, w tym warsztaty z robotyki,
 • Warsztaty z grafiki komputerowej (pobudzają i rozwijają wyobraźnię uczniów, wdrażają umiejętności posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem).

 

ZADANIE 6. DOSKONALENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z NARZĘDZI TIK:

Działanie 1.  Studia podyplomowe.

 • Studia w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli dotyczące włączania narzędzi TIK - informatyka w zakresie nowej technologii informatycznej,
 • Przeszkolenie 45 nauczycieli objętych projektem, bezpłatnie przez Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach w zakresie TIK - umiejętności obsługi sprzętu TIK zakupionego w ramach Projektu.

 

ZADANIE 7.  WYPOSAŻENIE SZKOŁY W POMOCE DYDAKTYCZNE ORAZ NARZĘDZIA TIK:

Działanie 1. Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.

 

ZADANIE 8. WSPARCIE UCZNIÓW/UCZENNIC ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, W TYM UCZNIÓW MŁODSZYCH:

Działanie 1.  Zajęcia specjalistyczne dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • Zajęcia z integracji sensorycznej (terapia uczniów z niepełnosprawnościami oraz z nadpobudliwością psychoruchową; zajęcia kierowane do uczniów z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej) - zajęcia indywidualne,
 • Zajęcia logopedyczne (korygowanie wad wymowy; utrwalanie poprawnej wymowy;  terapia uczniów z afazją; nauka komunikacji uczniów z Zespołem Aspergera) - zajęcia indywidualne.

 

ZADANIE 9. PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA PROCESU INDYWIDUALIZACJI PRACY Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, W TYM WSPARCIA UCZNIA MŁODSZEGO:

Działanie 1. Kursy dla nauczycieli:

Integracji Sensorycznej (SI),

 • Pracy z uczniem z afazją,
 • Migowy,
 • Ruch dla ucznia się (Move to learn),
 • Biofeedback - kurs I i II stopnia,
 • Praktyk Amity ART  - trening zastępowania agresji.

Działanie 2. Szkolenia dla nauczycieli:

 • Metoda Dobrego Startu,
 • Warsztaty Spójrz inaczej (prowadzenie zajęć wychowawczo-profilaktycznych),
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I i II stopnia.

Działanie 3. Studia podyplomowe:

 • Logopedia,
 • Autyzm,
 • Oligofrenopedagogika,
 • Surdopedagogika (nauczanie osób z niedosłuchem i niesłyszących),
 • Tyflopedagogika (nauczanie osób niewidzących i niewidomych),
 • Socjoterapia (prowadzenie zajęć tanecznych z uczniami przejawiającymi zaburzenia zachowania i niedostosowanie społeczne),
 • Terapia pedagogiczna.

 

ZADANIE 10. DOPOSAŻENIE PRACOWNI WSPOMAGANIA ROZWOJU I PROWADZENIA TERAPII UCZNIÓW/UCZENNIC ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI:

Działanie 1. Doposażenie pracowni wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dokumentacja projektu znajduje się w zakładce PROJEKTY SZKOLNE na stronie naszej szkoły: www.sp11.suwalki.pl.